Příprava na prodej firmyProdej firmy může být nákladný a zdlouhavý proces trvající zpravidla několik měsíců. Výjimkou nejsou ale ani prodeje firem trvající déle než 1 rok. Přípravy na samotný prodej firmy by měly začít v dostatečném předstihu, který v závislosti na aktuálním stavu firmy může trvat i pár let. Důkladná příprava prodeje firmy je jedním z hlavních předpokladů jejího úspěšného prodeje.

Nejvýhodněji se bude prodávat firma, která je na vzestupu a která disponuje dostatečným růstovým potenciálem pro budoucí roky. Firmy, jež ztrácejí své tržní postavení nebo jsou dokonce v krizi, budou vždy obchodovány za nižší částky.

Finanční data

Potencionálního investora bude, vedle právních vztahů a rizik, zajímat hlavně finanční výkonnost Vaší firmy, prezentovaná účetními daty. Jak bylo zmíněno v článku Základní metody a přístupy oceňování firem, investor si totiž s nákupem firmy ve skutečnosti kupuje budoucí tok příjmů plynoucí z dané společnosti. Příprava prodeje firmy, z hlediska prezentace finanční výkonnosti, spočívá zejména ve zvýšení přehlednosti a transparentnosti účetních dat. Potenciální investor se bude zajímat o aktuální stav firmy, její výkonnost v budoucích letech, ale také tří až pětileté historické období, které slouží k verifikaci předpokladů budoucího vývoje.

Transparentnost dat

Zvýšení přehlednosti a transparentnosti účetních dat spočívá v reálném zobrazení výnosů a nákladů souvisejících s provozní činností firmy. Různé snahy o daňové optimalizace zpravidla vedou ke zkreslení pohledu na její finanční výkonnost, prezentovanou prostřednictvím finančních výkazů. Reálný pohled na výkonnost firmy si potenciální investor nakonec sám udělá při prodejním procesu v rámci finanční prověrky (tzv. „due dilligence“).  Zmíněnou přípravou však můžete snížit čas a náklady, které budete muset v budoucnu vynaložit. Dále také zvýšíte důvěru investora ve Vámi prezentované informace a pravděpodobnost úspěšného prodeje Vaší firmy.

Nezapomínejte na budoucnost firmy

Reálná představa o budoucím vývoji firmy, včetně potenciálních příležitostí a rizik, zhmotněná v podobě finančního plánu, je vedle přehledného a transparentního reportování historických finančních výsledků významným faktorem úspěšného prodeje firmy. Standardně se finanční plány sestavují alespoň pro tříletý horizont. Vždy však záleží na povaze podnikatelské činnosti firmy a její schopnosti predikovat budoucí vývoj. Použité předpoklady budoucího vývoje by měly být postaveny na reálných a odůvodněných základech. Ideálním případem je např. stav, kdy má firma již zasmluvněné budoucí zakázky. Přestože uvažujete o prodeji své firmy, neměli byste zapomínat na plánování její budoucnosti. Měli byste přemýšlet o investicích, motivaci zaměstnanců, dalších způsobech navýšení tržních podílů a jiných aspektech, které mohou být klíčovým determinantem prodejní ceny Vaší firmy.

Odlišné představy prodejce a investora

Na cenu, za kterou svou firmu prodáte, může mít vliv dlouhá řada faktorů. Než však začnete jednání s potenciálním investorem, měli byste mít objektivní představu o její reálné hodnotě. Vlastníci firem, kteří je sami budovali dlouhá léta, mívají díky tomuto úzkému vztahu zkreslený pohled na reálnou hodnotu jejich firem. Zapomínají, že cena firmy musí být odpovídající i z pohledu potenciálního investora, který oprávněně očekává návratnost své investice.

Neváhejte využit profesionální ocenění, které může být pro vyjednávání o ceně zcela klíčovou záležitostí. Zpracování a konzultace finančního plánu je nedílnou součástí našich služeb. Více informací naleznete v nabídce služeb.

Za tým Credit Estimate
Vojta Šťastný
analytik
Vojta Šťastný