Metody ocenění firem

Oceňování společností není jednoduchou disciplínou, jelikož vedle dokonalé znalosti oceňované společnosti a orientace na předmětných trzích, vyžaduje znalost účetních metod a postupů, daňové legislativy, statistických a ekonometrických metod, finančního řízení a v neposlední řade také znalost oceňování. Přesto se každý z nás s určitými postupy používanými v oceňovací praxi ve svém životě mohl setkat. Pokud si např. chceme koupit nové auto a zajímá nás, za jakou částku to stávající můžeme na trhu prodat, obvykle se podíváme do inzerce ojetých automobilů, kde zjistíme cenu srovnatelného automobilu. Toto je jednoduchá ukázka metody ocenění na principu porovnání. V případě ocenění společností je však porovnání výrazně ztíženo jedinečností každé z nich. Vedle zmíněné tržně porovnávací metody jsou pro ocenění společností využívány výnosové a majetkové metody. Volba konkrétní oceňovací metody závisí na předmětu a účelu ocenění, výsledcích analýz podniku a zvolené bázi hodnoty.

Výnosové metody

Výnosové metody patří mezi elementární a nejčastěji používané metody v případě, kdy se očekává nepřetržité fungování společnosti v budoucnu, jelikož investor si ve skutečnosti kupuje budoucí tok příjmů. Tyto metody proto vyžadují plánování a odhadování budoucího vývoje společnosti (tzn. výnosů, nákladů, investic, odpisů, stavu oběžného majetku apod.) v kontextu budoucího vývoje předmětných trhů, včetně zohlednění faktorů a rizik ovlivňujících budoucí vývoj společnosti.

Metody tržního porovnání

Tržně porovnávací metody patří mezi metody, které jsou běžnému člověku nejbližší, jak bylo zmíněno výše. V případě ocenění akciové společnosti, jejíž akcie jsou běžně obchodovány na akciovém trhu, lze tržní kapitalizaci společnosti, která bývá často ztotožňována s hodnotou společnosti, zjistit prostým vynásobením aktuální ceny akcií jejich počtem. Tento postup je v České republice, resp. v Evropě možný použít pouze pro omezený okruh akciových společností. V případě, že oceňujeme akciovou společnost, která není na akciovém trhu obchodována nebo např. společnost s ručením omezeným, jsme odkázáni na tržní porovnání. Standardně tak hodnotu společnosti odvozujeme z konkrétních cen společností (tzn. z cen v minulosti realizovaných transakcí) nebo z hodnot společností, které jsou obchodovány na akciovém trhu.

Majetkové metody

Majetkové metody neboli metody založené na ocenění jednotlivých majetkových a závazkových položek, ze kterých se podnik skládá, představují zpravidla obecně srozumitelný přístup. Dílčí majetkové metody se navzájem odlišují s ohledem na předpoklad budoucího vývoje oceňované společnosti. V případě, kdy se očekává trvalá existence podniku lze zjednodušeně říci, že se snažíme zjistit, kolik by dnes stálo znovuvybudování společnosti. Na druhou stranu, pokud nepředpokládáme dlouhodobou existenci společnosti v budoucnu, zjišťujeme likvidační hodnotu jejích jednotlivých položek, tzn. za jakou částku by je dnes bylo možné prodat.

Uvedené metody tvoří 3 základní skupiny oceňovacích přístupů. Nejedná se o komplexní výčet všech dílčích oceňovacích metod, se kterými se v oceňovací praxi můžete setkat. Každá konkrétní oceňovací metoda však bude patřit alespoň do jedné z uvedených skupin. Současně existují i oceňovací metody kombinující více oceňovacích přístupů.

Tým Credit Estimate