ebitda indicator

Jedním z ukazatelů popisující výkonnost firmy a také často používaným pro vyjádření hodnoty společnosti je EBITDA. Jedná se o zkratku Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization, neboli zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací. Tento ukazatel vyjadřuje (nejčastěji na roční bázi) schopnost firmy generovat provozní zisk před započtením daní, nákladů na cizí kapitál a odpisy majetku. Jinými slovy lze hovořit o provozním zisku, který je společnost schopna vygenerovat bez ohledu na to jakým způsobem a jakou výší je financována. Zohledňuje ovšem prostřednictvím nezapočtených odpisů, zda je majetek ve vlastnictví firmy či v nájmu. Identifikace ukazatele EBITDA je pro potenciálního investora klíčová.

Jak určíme ukazatel EBITDA

Identifikace EBITDA je u českých firem účtujících podle českých účetních standardů složitá. Oproti společnostem, které účtují dle anglosaských standardů, nelze EBITDA identifikovat ihned po náhledu do účetní závěrky společnosti. Ukazatel EBITDA totiž není nikde závazně definován, a proto je ho nutné dopočítat. Pokud tedy narazíte na českou společnost, která tento ukazatel prezentuje, raději si ověřte způsob jeho výpočtu.

V ideálním světě by k výpočtu ukazatele EBITDA postačovalo otevřít účetní závěrku společnosti, resp. výkaz zisku a ztráty, nalézt položku provozní výsledek hospodaření a k ní přičíst položku úpravy hodnot v provozní oblasti neboli odpisy. Účetní EBITDA (tzv. reportovaná) se ovšem obzvlášť u menších rodinných firem může výrazně lišit od té, která zajímá investora či samotného majitele firmy (tzv. normalizovaná). Při stanovení normalizované EBITDA dochází k výpočtovým úpravám, při kterých se vylučují jednorázové události, náklady nesouvisející s provozem firmy nebo např. jednorázové výnosy spojené s nahodilou činností.

Čeho se vyvarovat

Pokud se rozhodnete prodat firmu a investor Vám nabídne, že ji odkoupí za několikanásobek EBITDA, mějte na paměti, že účetní EBITDA nemusí představovat ideální veličinu k odhadu výkonnosti Vaší firmy. Poraďte se raději s námi a využijte při prodeji firmy některou z nabízených služeb.

Za tým Credit Estimate
Luboš Martinák
konzultant
Luboš Martinák