Při ocenění podniku je již v samotném úvodu zcela zásadní definovat, jaká kategorie hodnoty (báze hodnoty) bude v rámci ocenění stanovována. Zvolená kategorie hodnoty totiž ovlivňuje volbu oceňovací metody a přístup k samotnému ocenění. Jak bylo zmíněno v článku Základní přístupy a metody oceňování firem. Orientace v jednotlivých kategoriích hodnoty umožňuje účastníkům transakce lépe pochopit mantinely požadované, nabízené a zaplacené ceny.

Likvidační hodnota

Základní hodnotovou bází společnosti je likvidační hodnota. Likvidační hodnota představuje částku, které by bylo možné dosáhnout rozprodejem jednotlivých majetkových položek společnosti po odečtení všech závazků. U podniků s dobrým finančním zdravím, které efektivně využívají svůj majetek bude likvidační hodnota vždy nižší než hodnota výnosová. V opačném případě by bylo pro vlastníka ekonomicky výhodnější podnik prodat nežli ho nadále provozovat.

Výnosová hodnota

Výnosová hodnota vychází z očekávaných budoucích zisků (peněžních toků) podniku a rizik souvisejících s pravděpodobností jejich dosažení. Zohledňuje fungování podniku jako celku, kvalitu personálu, know-how, dodavatelsko-odběratelských vztazích, unikátnosti služby nebo produkt apod. Výnosová hodnota tak bude zajímat současného vlastníka i potenciálního investora v případě zdravě fungující společnosti. Skutečnost, že výnosová hodnota je tvořena očekávanými budoucími zisky, vnáší do celé problematiky další otázky. Jaké budoucí zisky očekává běžný kupující (průměrný) zájemce na trhu a kolik je tedy ochoten zaplatit? Jaké budoucí zisky očekává konkrétní investor, který může získáním podniku dosáhnout synergií a vyšších zisků?

Tržní hodnota

Odpověď na první otázku získáme stanovením tržní hodnoty. Při odhadu tržní hodnoty nejsou relevantní žádné aspekty vázané na stávajícího vlastníka nebo konkrétního kupujícího. Pracuje se s předpokladem, jaké náklady a výnosy by vznikaly průměrnému účastníkovi trhu (průměrnému investorovi). Pokud jsou například v podniku zaměstnáni rodinní příslušníci za vysoce nadstandardní platy a podnik tak dosahuje nižších zisků, je při odhadu tržní hodnoty nutné tyto platy hypoteticky nahradit tržními platy odpovídajícími předmětným pozicím, tak jak by to ve skutečnosti udělal průměrný investor. Opačným případem mohou být například výrazně výhodné nájemní podmínky kancelářských prostor z důvodu přátelských vztahů současného vlastníka podniku a majitele nemovitosti. Lze očekávat, že průměrný investor na tyto výhodné nájemní podmínky nemusí dosáhnout. Stejný přístup je nutné aplikovat i při odhadu očekávaných budoucích výnosů. Tímto postupem lze dospět k odhadu nejpravděpodobnější ceny na trhu, kterou by byl ochoten zaplatit průměrný investor.

Investiční hodnota

V případě, kdy do výnosové hodnoty promítáme aspekty vázané na konkrétního kupujícího nebo prodávajícího, tak se bavíme o investiční (subjektivní) hodnotě. Jak bylo zmíněno, podnik pod vedením současného (konkrétního) vlastník může například na základě specifických nájemních podmínek dosahovat lepších výsledků, než kterých by dosahoval pod vedením průměrného investora. Na straně kupujícího může zase konkrétní investor v oceňovaném podniku spatřovat konkrétní synergie, možnosti proniknutí na nové trhy, může být optimističtější, což v konečném důsledku může vést k vyššímu vnímání hodnoty než v případě průměrného investora.

Vliv na výslednou transakční cenu může mít dále velikost podílu ve společnosti, který je předmětem transakce. Hovoří se o tzv. kontrolní prémii, která zohledňuje skutečnost, že nákupem podílu získá investor kontrolu nad společností (a také „moc“ změnit management společnosti a zefektivnit její fungování). Případně lze hovořit o tzv. diskontu za minoritu, který naopak zohledňuje fakt, že kupující se stane pouze minoritním investorem a jeho vliv na fungování podniku je pak výrazně nižší.

Uvedené kategorie hodnot představují ty nejzákladnější a podle nás také nejvýznamnější, se kterými se při podnikových transakcích můžete setkat. Výsledná cena vždy bude výsledkem jednání mezi prodávajícím a kupujícím. Uvedené kategorie hodnoty podniku Vám ale mohou pomoci lépe pochopit a odhadnout cenové mantinely protistrany a připravit si argumenty pro následné vyjednávání. Ve skutečnosti je totiž nejvýznamnější ta cena, kterou je zájemce ochoten prodávajícímu zaplatit.

Tým Credit Estimate