Společnost Airbnb vstoupila na akciový trh

Blog - vstup společnosti Airbnb na akciový trhV nedávné době bylo u nás i v zahraničí realizováno několik významných IPO (initial public offering), tedy vstupů společností na burzu. V praxi dojde k tomu, že akcionáři firmy se rozhodnou odprodat své podíly nebo získat kapitál pro další růst společnosti na akciovém trhu. Investoři tak mohou nákupem akcií jednoduše investovat své prostředky do již veřejně obchodované společnosti. V rámci pražské burzy můžeme vzpomenout na Českou zbrojovku nebo společnost Pilulka. V zahraničí byl zaznamenán největší ohlas při vstupu společnosti Airbnb na americkou technologickou burzu zvanou Nasdaq. Může se zdát, že vstup firmy na akciový trh nemá větší spojitost s oceňováním či prodejem firmy, ale je tomu přesně naopak. Investoři odkupují akcie firmy při IPO za předem stanovenou cenu. Investor by ale měl být obezřetný, zda stanovená cena odpovídá skutečné hodnotě firmy.

Více v článku

Strmý růst ceny akcie společnosti Tesla II

Tesla - jsou akcie společnosti Tesla předražené?Téměř před rokem jsme se věnovali analýze aktuální ceny akcie společnosti Tesla na našem blogu. Dnešní tržní kapitalizace činí 578 mld. USD., tedy čtyřnásobek ceny, za kterou byla v daném čase společnost obchodována. Již tehdy jsme se pozastavovali nad tím, jakým optimismem investoři hýří.

Od této doby se ovšem společnost Tesla významně posunula. Začala dosahovat černých čísel a mnohdy převyšuje původně odhadovaný potenciál analytiků. Dříve diskutovaný nadhodnocení trhem je tak dnes ještě významnější. Neuvěřitelně silná poptávka a momentum trhu tlačí cenu akcie nad hranici, kterou by bylo možné opodstatnit jakýmikoli fundamenty.

Více v článku

6x EBITDA – uzance v oceňování českých firem

Problematika oceňování na bázi EBITDA násobkuNejednou byla v rámci firemních transakcí prodána firmy za cenu výrazně nižší, než jaká je její skutečná hodnota. Jedním z důvodů je realizace jediné, tak často využívané metody ocenění v podobě několikanásobku EBITDA. V českých podmínkách je navíc z nějakého důvodu velmi oblíbený násobek šesti. Ve většině případů tak dojde k významnému odlišení transakční ceny, kterou kupující za společnost zaplatí a skutečné hodnoty firmy. Ocenění totiž není podpořeno analýzou fundamentů, které mají skutečný vliv na hodnotu firmy. Těmi jsou velikost budoucího cash flow pro vlastníky a riziko spojené s jejich realizací. 

Více v článku

Hodnota podniku a transakční cena

Při ocenění podniku je již v samotném úvodu zcela zásadní definovat, jaká kategorie hodnoty (báze hodnoty) bude v rámci ocenění stanovována. Zvolená kategorie hodnoty totiž ovlivňuje volbu oceňovací metody a přístup k samotnému ocenění. Jak bylo zmíněno v článku Základní přístupy a metody oceňování firem. Orientace v jednotlivých kategoriích hodnoty umožňuje účastníkům transakce lépe pochopit mantinely požadované, nabízené a zaplacené ceny.

Více v článku

Strmý růst ceny akcií společnosti Tesla pokračuje

Tesla - jsou akcie společnosti Tesla předražené?Cenovka automobilky dokonce významně přesáhla koncern Volkswagen. Je na čase do jedoucího vlaku přistoupit?

Ne tak docela. Ale popořádku. Ač by se mohlo zdát, že investování do akcií nemá s oceňováním příliš společného, není tomu tak. Vlastně je to přesně naopak. Investování do akcií by v ideálním případě mělo být podloženo právě oceněním firmy, přesněji akcie a jejím porovnáním s její aktuální tržní cenou. Stanovíme tedy odhad vnitřní hodnoty akcie na základě svých fundamentů s následným porovnáním toho, čemu aktuálně věří trh (tzn. za jakou částku je akciový titul obchodován).

Více v článku

Za kolik se prodávají firmy na evropských akciových trzích?

EBITDA - za kolik se prodávají firmy na akciových trzích?

O ukazateli EBITDA a možnostech ocenění firmy prostřednictvím tržních násobků jsme se již zmiňovali v předchozích článcích. Násobek (tzv. multiple) EV/EBITDA  představuje v podstatě číslo, které získáme prostým poměrem tržní hodnoty firmy a jejího ukazatele EBITDA, tedy „provozního zisku před odpisy“. Tato data ale nejsou u většiny firem v českém prostředí dostupná, jelikož pouze malé procento z nich je obchodováno na akciovém trhu. Světové akciové trhy ale nabízí ve srovnání s tím českým, obrovské informační možnosti pro identifikaci EBITDA násobků jednotlivých firem i celých odvětví. Zajímá Vás, za jaké EBITDA násobky se obchodují firmy na evropských akciových trzích?

Více v článku

Příprava na prodej firmy – část 2.

Příprava na prodej firmyProdej firmy může být nákladný a zdlouhavý proces trvající zpravidla několik měsíců. Výjimkou nejsou ale ani prodeje firem trvající déle než 1 rok. Přípravy na samotný prodej firmy by měly začít v dostatečném předstihu, který v závislosti na aktuálním stavu firmy může trvat i pár let. Důkladná příprava prodeje firmy je jedním z hlavních předpokladů jejího úspěšného prodeje.

Nejvýhodněji se bude prodávat firma, která je na vzestupu a která disponuje dostatečným růstovým potenciálem pro budoucí roky. Firmy, jež ztrácejí své tržní postavení nebo jsou dokonce v krizi, budou vždy obchodovány za nižší částky.
Více v článku

Příprava na prodej firmy – část 1.

Hodnota prodávané firmy se odvíjí její schopnosti generovat budoucí zisky, resp. peněžní toky pro samotné majitele. Tyto peněžní toky nastanou s určitou mírou rizika. Aby hodnota společnosti byla při prodeji co nejvyšší, je nutné mimo snahy o maximalizaci samotných peněžních toků v budoucnu co nejvíce minimalizovat riziko spojené s jejich nenastáním. Rizik vstupující do podnikání je nespočet. V prvním díle seriálu Credit Estimate o přípravě na prodej firmy, se budeme zabývat snížením závislosti společnosti na jejím majiteli.

Více v článku

Stanovení hodnoty firmy pomocí EBITDA násobku

Při prodeji nebo nákupu firmy se pravděpodobně setkáte se situací, že hodnota cílové firmy (tzv. targetu) je vyjádřena jako násobek ukazatele EBITDA. Tento násobek se zpravidla může pohybovat v širokém intervalu – od nízkých jednotek u firem s nižší přidanou hodnotou a nízkým potenciálem růstu do budoucna po 10 až 15násobek u technologických firem s vysokým růstovým potenciálem. V první řadě je ovšem nutné samotný ukazatel EBITDA identifikovat. Více informací o samotné problematice identifikace a stanovení EBITDA v odkazu.
Více informací v článku

EBITDA – klíčový ukazatel výkonnosti firmy

ebitda indicator

Jedním z ukazatelů popisující výkonnost firmy a také často používaným pro vyjádření hodnoty společnosti je EBITDA. Jedná se o zkratku Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization, neboli zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací. Tento ukazatel vyjadřuje (nejčastěji na roční bázi) schopnost firmy generovat provozní zisk před započtením daní, nákladů na cizí kapitál a odpisy majetku. Jinými slovy lze hovořit o provozním zisku, který je společnost schopna vygenerovat bez ohledu na to jakým způsobem a jakou výší je financována. Zohledňuje ovšem prostřednictvím nezapočtených odpisů, zda je majetek ve vlastnictví firmy či v nájmu. Identifikace ukazatele EBITDA je pro potenciálního investora klíčová.

Více v článku